Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта

http://www.pchelina.bg/

 1. Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от ” Роял Бийс ” EООД, ЕИК 201831366 на собствения си интернет сайт http://www.pchelina.bg/ на потребителите на интернет сайта за публикуване на данни и информация и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта http://www.pchelina.bg/ собственост на Роял Бийс ” EООД.
 2. Страни по настоящия договор са ” Роял Бийс ” EООД ЕИК 201831366 от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта http://www.pchelina.bg/.
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.pchelina.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
 4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта http://www.pchelina.bg/, както и всяко едно действие на манипулация на сайта и боравенето с база данни, публикувани на сайта.
 5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес http://www.pchelina.bg/;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система/ Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на ” Роял Бийс ” EООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от ” Роял Бийс ” EООД , съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ” Роял Бийс ” EООД

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта http://www.pchelina.bg/, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на ” Роял Бийс ” EООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на ” Роял Бийс ” EООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

ІІІ. Предмет

 1. ” Роял Бийс ” EООД предоставя за ползване на потребителите платформа за публикуване на данни, които имат само и единствено информативен характер, без да се позиционира и изразява личното становище и мнение на потребителите, чрез интернет сайта си http://www.pchelina.bg/, при условията на българското законодателство и при спазването на добрите нрави и определените етични и морални правила .
 2. “Роял Бийс” EООД единствено и само поддържа интернет сайта http://www.pchelina.bg/, като не носи отговорност при следните случаи:
 • За вреди, причинени от некоректно поведение на потребители или трети лица, които чрез платформата на  интернет сайта поместват и публикуват   съдържание, което накърнява правата, достойнството или честта на други лица, подбужда към извършване на  престъпление или противоречи по какъвто и да е начин на нормите на българското законодателство;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, поместващи данни и материали на интернет сайта, собственост на ” Роял Бийс ” EООД;
 • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
 • За всички вреди, причинени на потребителите или на трети лица при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на ” Роял Бийс ” EООД;
 • Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта http://www.pchelina.bg/, независещи от екипа на същия.
 1. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на ” Роял Бийс ” EООД. Когато потребителят промени потребителското си име, ” Роял Бийс ” EООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 2. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ” Роял Бийс ” EООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ” Роял Бийс ” EООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 3. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ” Роял Бийс ” EООД.
 4. Регистрирайки се в уебсайта на ” Роял Бийс ” EООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на ” Роял Бийс ” EООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

ІV. Защита на лични данни

12. Данни за Администратора:

„РОЯЛ-БИЙС“ ЕООД е администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

РОЯЛ-БИЙС ФАБРИКА:

Република България,обл. Пловдив, общ.Съединение,

гр. Съединение, п.к. 4190, ул. „РОЖЕН“ № 2А

РОЯЛ-БИЙС ОФИС

Република България,обл. Пловдив, общ.Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4003,

бул. Марица № 91, ет. 3, офис 13

За контакт:

тел.: +359 877 74 44 68

стац. тел.: 032 940 874

Ел. поща: trade@royalbees.eu

Интернет страница: https://pchelina.bg/

” Роял Бийс ” EООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. На страницата https://pchelina.bg/ се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. ” Роял Бийс ” EООД гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

 1. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, ” Роял Бийс ” EООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя.
 2. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Роял Бийс ” EООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 3. ” Роял Бийс ” EООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ” Роял Бийс ” EООД.
 4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ” Роял Бийс ” EООД за целите на изпълнение на договора за покупка-продажба, доставка на поръчани стоки и с цел маркетинг, ремаркетин и реклама. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 5. ” Роял Бийс ” EООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.
 1. ” Роял Бийс ” EООД предоставя информация за личните данни на Потребителя на следните организации/лица:
 2. доставчици на услуги, с които ” Роял Бийс ” EООД има сключени споразумения за поверителност (напр. счетоводно предприятие);
 3. държавни и общински органи по силата на законово задължение за ” Роял Бийс ” EООД

Личните данни на Потребителя могат да бъдат предавани и на други трети лица, които действат от името на ” Роял Бийс ” EООД, за по-нататъшна обработка съгласно целите, за които са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват лични данни само за договорената цел и да не продават личната информация на Потребителя на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

 1. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ” Роял Бийс ” EООД при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

V.  „Бисквитки“ и интернет тагове

20. Възможно е да бъдат събирани и обработвани данни за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които Потребителят посещава, уебсайтът, от който идва, както и някои от търсения, които Потребителят извършва. ” Роял Бийс ” EООД използва тази информация, за да подобри съдържанието на сайта и да събере обобщена статистика за лицата, които ползват сайта, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да бъдат инсталирани „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, доставчика на интернет услуги, операционната система на Потребителя, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра на Потребителя и съхраняван в твърдия диск на компютъра му. Бисквитките не увреждат компютъра на Потребителя. Потребителят може да настрои браузъра си да го уведомява, когато получи „бисквитка“, което ще му позволи да реши дали иска да я приеме или не

21. В случай, че Потребителят не приеме бисквитките, няма да може да ползва пълната функционалност на софтуера на браузъра. Възможно е ” Роял Бийс ” EООД да получава услугите от външни лица, които помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

22. Възможно е да бъдат използвани интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да бъдат внедрявани чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Ipадрес на Потребителя) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

VI. СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

 1. Електронният магазин  http://www.pchelina.bg/, предлага богата гама от стоки. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.
 2. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин http://www.pchelina.bg/, Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични във всички търговски обекти в страната. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
 3. ” Роял Бийс ” EООД не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
 4. ” Роял Бийс ” EООД си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока при доставка чрез наложен платеж. Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.

VIII. ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от електронния магазин http://www.pchelina.bg/ се доставят в срок до 5 /пет / работни дни. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 5 /пет/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

” Роял Бийс ” EООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от ” Роял Бийс ” EООД  обстоятелства.

 1. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми ” Роял Бийс ” EООД на тел +359 877 74 44 68. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и ” Роял Бийс ” EООД не бъде незабавно уведомен на тел. +359 877 74 44 68, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
 2. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ” Роял Бийс ” EООД на тел +359 877 74 44 68.за отстраняване на несъответствието.
 3. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 4. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ” Роял Бийс ” EООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
 5. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 2 (два) работни дни от уведомяването за такова искане на ” Роял Бийс ” EООД на тел +359 877 74 44 68.
 6. Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от седем работни дни от датата на получаване на стоката. Разпоредбите относно правото на отказ на потребителя от получената стока, не се прилагат за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба.

IX. Допълнителни условия

 1. Настоящите Общи условия включват и следните документи:
 2. ” Роял Бийс ” EООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
 3. Потребителят заявява, че е запознат, че с публикуваните от него материали попада в  обсега на  българското законодателство и е длъжен да не накърнява неговите норми и установените правила.
 4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 5. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ” Роял Бийс ” EООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.